„Tumulus“ u Vratnici

„Tumulus“ u Vratnici je vjestačko brdo kupastog oblika locirano je 5 km daleko od Bosanske piramide Mjeseca. Visina je 32 metra. Građeno je kombinacijom megalitnih dvoslojnih blokova, gline i betona. Materijali su koncentrično postavljani jedan na drugi. Masa megalitnih blokova dostiže deset i više tona.

Prema georadarskim snimanjima njemačkih geofizičara (2007) potvrđeno je postojanje podzemnih prolaza. Geološkim sondažnim bušenjima (2009) je lociran betonski sloj na dubini 54-56 metara (krovina?), šupljina 56-59 metara (prostorija?), betonski sloj 59-61 metar (temelji), te prirodni laporoviti glinci 61-70 metara. Analiza uzoraka betonskog materijala u Francuskoj (2009) je pokazala prisustvo geopolimernog cementa kao vezivnog materijala.

Tim hrvatskih fizičara je detektirao (2010) prisustvo elektromagnetnog fenomena – energetskog zraka na vrhu tumulusa, frekvencije 28 kHz. Postojanje energetskih fenomena na ovom prahistorijskom građevinskom objektu postali su turistička atrakcija.