Pravoslavna crkva Svetog Prokopija

Pravoslavna crkva Svetog Prokopija proglašena je nacionalnim spomenikom Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Crkva sv. Smještena je uz saobraćajnicu koja od Visokog vodi prema Kiseljaku. Podignuta je u podnožju brda Grad-Visočica, na čijem vrhu je smješten Stari grad Visoki. Ferman o izgradnji crkve, pisana dokumentacija i sva crkvena arhiva su izgorjeli u požaru 1941. godine, tako da se vrijeme izgradnje objekta ne može utvrditi sa sigurnošću.


Prema raspoloživim podacima, uz crkvu je postojala škola koja je počela raditi oko 1840. godine u privatnoj kući samoukog učitelja Jove Aslivara. Zgrada za školu je izgrađena 1875. godine i radila do 1914. godine. U svojoj historiji crkva je više puta obnavljana, a posljednji put 1998. godine.

Zbirka ikona u Crkvi sv. Prokopija u Visokom je jedna od najpoznatijih i najvećih zbirki ikona na prostoru Bosne i Hercegovine. Zbirka je nastala poklonima parohijana, ali i donošenjem ikona iz crkava u Sarajevu. Sastoji se od stotinjak ikona, međutim, veći broj se odnosi na ikone rađene u tehnici kaširanja papira na drvo. Dio zbirke čine rastavljeni dijelovi diptiha i triptiha. Najstarija ikona je urađena u vizantijskom ikonografskom maniru i potiče i XV vijeka. Dok se visočka zbirka nalazila u Sarajevu, 2001. godine konzervator Anika Skovran izvršila je konzervatorsko-restauratorski zahvat na tri ikone: Bogorodica sa Hristom na prijestolu, Uspenje Bogorodice i Deizis. Danas su ove tri ikone izložene u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Sarajevu. Ostale ikone su vraćene u crkvu u Visokom.
Biblioteka i arhiv crkve smješteni su u prostoriju iznad đakonikona. Biblioteka broji dvjestotinjak različitih, uglavnom teoloških izdanja kakva su oktoisi, praznični mineji, službenici i sl., ali i neka djela vezana za istoriju, te razna časopisna izdanja. Najstarija matična knjiga potiče iz 1880. godine. Arhivska građa crkve, nesređena, djelomično se čuva u crkvi. Dio građe je odnesen kod sveštenika Miroslava Vujčića u Kakanj.
Crkva je više puta obnavljana, a posljednji put 1998. godine uz finansijsku pomoć Grčke.