A prehistoric settlement at the Okolište site in the Okolište and Radinovići settlements

A prehistoric settlement at the Okolište site in the Okolište and Radinovići settlements – a prehistoric settlement at the Okolište site in the Okolište and Radinovići settlements is declared as a national monument by Comission to Preserve National Monuments. It’s located between two vilages, Radinovići and Okolište, about 6 kilometers far away from Visoko. Size and location of settlement Okolište is unusual for the  Neolithic Europe settlements. After discovering Okolište in 1966., A. Benac carried out smaller researches and it was clear that it was very rich and well-preserved Neolithic settlement with the remains of the Coconut and Butmir cultures.

Prahistorijsko naselje na lokalitetu Okolište u naseljima Okolište i Radinovići, proglašeno nacionalnim spomenik Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Neolitsko naselje Okolište locirano je između sela Radinovići i Okolište, na agrarnom zemljištu zvanom Bregovi i Uzgraja. Ovo područje je udaljeno od Visokog, u smjeru sjeverozapada oko 6 km, a leži između glavnog puta koji vodi prema Kaknju i lijeve obale rijeke Bosne. Centralna Bosna predstavlja jednu važnu komunikaciju između srednjeg Podunavlja i jadransko-mediteranskog prostora. Sa površinom od oko 7-5 hektara, Okolište je ujedno i najveći tel u Bosni i jedno od najvećih naselja tog tipa u jugoistočnoj Evropi. Još četiri naselja butmirske kulturne skupine razvila su se kao satelitska naselja oko ovog centralnog u visočkoj kotlini. Centralni položaj i veličina neolitskog naselja Okolište neobična je za neolitsku Europu i potcrtava posebnu funkciju ovog prapovijesnog lokaliteta koji leži na veoma važnoj neolitskoj komunikaciji Bosna-Neretva. Arheološki lokalitet Okolište je otkriven 1966. godine. Naime, te godine A.Benac izvršio je manja sondažana istraživanja i već tada je bilo jasno da se tu radi o jednom veoma bogatom i dobro očuvanom neolitskom naselju sa ostacima kakanjske i butmirske kulture. U organizaciji Zavičajnog muzeja vršena su istraživanja 1983. 1986. godine.
U okviru naučno-istraživačkog projekta Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine „Butmirska kultura – neolitske populacije centralne Bosne“, koji se od 2002. do 2008. godine realizovao u saradnji sa Rimsko – germanskom komisijom Njemačkog arheološkog instituta u Frankfurtu i Univerziteta u Banbergu i Kilu, Zemaljskog muzeja BiH i Zavičajnog muzeja u Visoko, vršena su istraživanja u Okolištu.