„Tumulus“ u Vratnici

„Tumulus“ u Vratnici je vjestačko brdo kupastog oblika locirano je 5 km daleko od Bosanske piramide Mjeseca. Visina je 32 metra. Građeno je kombinacijom megalitnih dvoslojnih blokova, gline i betona. Materijali su koncentrično postavljani jedan na drugi. Masa megalitnih blokova dostiže deset i više tona.

Prema georadarskim snimanjima njemačkih geofizičara (2007) potvrđeno je postojanje podzemnih prolaza. Geološkim sondažnim bušenjima (2009) je lociran betonski sloj na dubini 54-56 metara (krovina?), šupljina 56-59 metara (prostorija?), betonski sloj 59-61 metar (temelji), te prirodni laporoviti glinci 61-70 metara. Analiza uzoraka betonskog materijala u Francuskoj (2009) je pokazala prisustvo geopolimernog cementa kao vezivnog materijala.

Tim hrvatskih fizičara je detektirao (2010) prisustvo elektromagnetnog fenomena – energetskog zraka na vrhu tumulusa, frekvencije 28 kHz. Postojanje energetskih fenomena na ovom prahistorijskom građevinskom objektu postali su turistička atrakcija.

Tunel Ravne

Tunel Ravne predstavlja izgrađenu kompleksnu prolaza, raskrsnica, prostorija i podzemnih vodenih akumulacija. Otkriće ovog labirinta je najavio pronalazač bosanskih piramida dr. sci. Semir Osmanagić u svojoj knjizi iz 2005. bazirajuci svoju hipotezu na sličnim primjerima podzemnih tunela u Egiptu, Kini I Meksiku. Do tada se u Visokom smatralo da je niski ulaz i pedesetak metara tunelskog prolaza “prirodna pećina.”

Fondacija je upornim višegodišnjim radom potvrdila da se u konglomeratu nalazi podzemni labirint koji se pruža desetinama kilometara. Udaljenost od ulaza pa do Bosanske piramide Sunca iznosi 2,9 km. Vidljiva su najmanje dva kulturna sloja: graditelji labirinta (više od 12.000 godina) i civilizacija koja je sve tunele i prostorije zatrpala šljunkovitim materijalom prije 5.000 godina. Materijal koji je izbačen tokom gradnje tunela upotrijebljen je za pravljenje betona kojim je prekrivana Bosanska piramida Sunca.

U labirintu ne postoje negativna zračenja: kosmička (Hartmanove, Kirijeve i Snajderove mreže), prirodna radioaktivnost ili negativna energija iz podzemnih vodenih tokova. Stoga je ova lokacija jedna od najsigurnijih na Planeti i omogućavala je zaštitu zdravlja i revitalizaciju tijela. Aktivnost Fondacije svodi se na čišćenje postojećih prahistorijskih tunela od unešenog šljunkovitog materijala i osiguravanja drvenom podgradom tunelskih prolaza koji vode prema Bosanskoj piramidi Sunca (smjer jugoistok).

Cirkulacija zraka je izvanredna i postignuta je različitom visinom stropova koji su uzrokovali različit potisak i prirodnu ventilaciju. Nagib tunela je 1,5 stepen koji je omogućavao finu drenažu vode. Koncentracija negativnih jona, koji čiste atmosferu od bakterija i virusa, je nekoliko desetina viša od prosječne i to objašnjava blagotvoran utjecaj tunela na ljudski organizam.

Podzemni tuneli “KTK”

Podzemni tuneli na teritoriji firme “KTK”, u blizini rijeke Bosne su ponovno otkriveni 2006. Godine. Fondacija je očistila I podgradila 150 metara tunela. Njihova visina je 3 metra, a širina 2,5 metra. Fragmeni kamenih krugova su pronađeni u obrušenom materijalu. Jedan od postojećih tunela pruža se u smjeru Bosanske piramide Mjeseca, a drugi prema Bosanskoj piramidi Sunca. Podzemna prostorija je otkrivena 2007. i ubrzo nakon toga je počela da prodire voda u nju onemogućavajući daljnji rad. Pretpostavka je da je riječ o vodi iz rijeke Fojnice ispod koje tunel prolazi prema Bosanskoj piramidi Sunca.

Bosanska piramida Mjeseca

Bosanska piramida Mjeseca je svojom visinom od 190 metara viša od Keopsove piramide u Egiptu (147 metara). Izgrađena je koombinacijom obrađenih ploča pješčara i gline. Kamenolomi za pješčar su locirani u okolini, kao i izvor gline koja je služila kao vezivo, vodonepropusni materijal i izolacija. Dizajn piramide je terasast što je jedinstven slučaj u svijetu piramida.

Gornji sloj ploča pješčara je lijepljen na osnovica. Između dva sloja je pronađen organski materijal na arheološkoj sondi broj 20 na zapadnoj strani piramide koji je, prema radiokarbonskoj analizi Instituta za fiziku Sleskog univerziteta iz Gliwica (Poljska, 2011), star 10.350 godina p.n.e. +/- 50 godina. Na taj način je naučno potvrđena iznimna starost gradnje Bosanske piramide Mjeseca koja je starija od kultura Sumera, Babilona i drevnog Egipta.

Institut za materijale Univerziteta u Zenici je potvrdio da je različita čvrstoća i poroznost pojedinih ploča pješčara u istom redu, sto potvrđuje da su ploče obrađivane od pješčara sa različitih dubina u kamenolomima. Inače, pješčar je građevinski materijal koji se i danas koristi u gradnji zbog dobrih karakteristika. Ispod Bosanske piramide Mjeseca se nalazi vodena akumulacija koja je povezana vodotokovima s piramidama Zmaja i Sunca.